PLU QUA NHỮNG CON SỐ

3100

sinh viên

12:1

tỷ lệ sinh viên trên giảng viên

20

số sinh viên trung bình mỗi lớp học

100%

lớp học do giảng viên giảng dạy

80%

lớp học có ít hơn 30 sinh viên

23

sinh viên đến từ 23 quốc gia khác nhau

ACADEMICS

PLU has 40+ majors and 50+ minors. Our top five programs are Biology, Business, Communication, Kinesiology and Music.

VẬN ĐỘNG HỌC

TRUYỀN THÔNG